TEGENWINDVEENKOLONIEN

Man Made_windmill_357315
Internationall LOFAR

 Het onderzoek en het rapport zijn duidelijk:
Windturbines gaan niet samen met LOFAR

Storing

  Waarom niet een rapport in het Engels meneer Smallenbroek? en waarom  is het niet
  doorgestuurd naar alle deelnemers van LOFAR ?  En waarom niet naar de kamerleden?
  Waarom ? En waarom moest ASTRON op 19 september 2016 het convenant  tekenen..

 

  En ja waarom niet in het Engels?  

 Disturbance of the electromagnetic 
 environment at the site of the LOFAR core
 by wind farm Drentse Monden and Oostermoer

  Effects on the Astronomy receiving system LOFAR

  Number: 2016-0919-001 (download link)

  Zijn de LOFAR deelnemers hier blij mee ?

  Dit terwijl er een oplossing is door gezamenlijk te kiezen voor het ZONNEPARK

  beter voor de leefbaarheid en voor LOFAR.

 Maar nee Smallenbroek en Kamp zij moesten het Windpark.
  Ja zij wonen hier niet en ASTRON  kon teken bij het:

 x________________   Aldus overeen gekomen op:  
19 september 2016
 

Metingen testturbine

In het convenant  "Co-existentie windpark de Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR  radiotelescoop van ASTRON", dat op 19 september 2016 is overeengekomen  tussen ASTRON en de initiatiefnemers van het windpark, zijn afspraken  gemaakt over de reductie van elektromagnetische stoorstraling van de  windturbines door aanpassingen aan de windturbines. In 2019 is een  testturbine gebouwd om te kunnen meten of de ontwikkelde turbine voldoet aan de eisen die in het convenant zijn opgenomen met betrekking tot  reductie van elektromagnetische stoorstraling. In september 2019 zijn  met behulp van het ontwikkelde meetinstrument metingen verricht door  ASTRON. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in een  eindrapportage. Op basis van de resultaten van deze metingen wordt door  de initiatienemers van het windpark, ASTRON en Agentschap Telecom  geconcludeerd dat wordt voldaan aan de afpraak in het convenant met  betrekking tot het reductievereiste voor ingebruikname van het windpark. Op 18 december 2019 is dit vastgesteld in een overeenkomst.

Overeenkomst tot vaststelling nakoming convenant 18-12-2019 ( DUTCH VERSION)

Agreement to establish compliance with convenant 18-12-2019  (ENGLISH VERSION)
 

IM MEMORIAM

International LOFAR Telescope.

  Vele landen doen hier aan mee.  Nu is aan Agentschap Telecom
  gevraagd een onderzoek te doen. Tot onze verbazing hebben ze
  een rapport gemaakt in het Nederlands en gegeven aan:

 

Smallebroek

    Ministerie van Economische Zaken

Verstoring van het elektromagnetische
milieu ter plaatse van de LOFAR kern
door het windturbinepark Drentse
Monden en Oostermoer.

  Effecten op het Astronomie ontvangsysteem LOFAR

  Nummer 2016-0919-001 (download link)

  Datum: 19 september 2016
 

Lofar

Directeur Astron over zijn radiotelescoop versus de windmolens: 'Lofar zou van beschermd nationaal belang moeten zijn'
https://www.dvhn.nl/drenthe/Directeur-Astron-over-zijn-radiotelescoop-versus-de-windmolens-Lofar-zou-van-beschermd-nationaal-belang-moeten-zijn-25213161.html

Door te meten kom je tot weten.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-dm-en-om
 

RVO


NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING
C)


In overweging 5 van het Convenant hebben Partijen twee typen verstoring onderscheiden: EM stoorstraling van de windturbines en reflecties via windturbines. Partijen hebben op grond van de metingen aan de Testturbine kennis genomen van het optreden van reflectie. Partijen hebben in het Convenant uitsluitend afspraken gemaakt over reductie van EM-stoorstraling en niet over reflectie. Deze Overeenkomst dient tot nakoming van het Convenant en is daarom eveneens beperkt tot de reductie van EM-stoorstraling.

 


CONSIDER THE FOLLOWING
  C)

In consideration 5 of the Covenant the parties have distinguished two types of disturbance: EM interference from wind turbines and reflections from wind turbines. The Parties have taken note of the occurrence of reflection on the basis of the measurements on the Test Turbine. In the Covenant the parties have only made agreements on the reduction of EM interference and not on reflection. This Agreement serves to fulfill the Covenant and is therefore also limited to the reduction of EM interference.

 

HOME   NIEUWS   PERSBERICHT   FLYER   JURIDISCH   VERKENNING   KAART N33   KAART DDMOM   LOFAR